Referat af generalforsamling 2008

Deltagere fra bestyrelsen:
Thomas Cortzen (TC), Lisbeth Ditlefsen (LD), Tom Williams (TW), Leif Sørensen (LS), Nikolaj Have (NH)

1. Valg af dirigent
Svend Andersen vælges som dirigent.

2. Formandens beretning
TC:

"Endnu en sæson i Karlslunde tennis er gået, og der har været meget travlt i bestyrelsen med at få forholdende strømlinet, samt vedligeholdt rammerne for medlemmerne. Banemæssigt har vi haft en ansøgning hos Greve Kommune for nyt underlag i hallen og nyt klubhus, men Greve Kommune har afslået det hele. Vi har dog fået et tilskud fra KIF på kr. 78.000 i lokaletilskud, og en del af disse penge har vi brugt på et nyt tag til klubhuset. Bane 6 & 7 har vi besluttet at udlicitere til HP Tennisanlæg, der vil klargøre banerne i den kommende sæson. Der er kommet en ny mand i Park og Vej, og klargøringen af deres baner har fungeret ok. I hallen er der kommet kodelås, og fordelen ved det er at vi hvert år kan skifte koden, så vi ved hvem der har adgang til hallen.

Hovedbestyrelsen overvejer at droppe Spilloppen, idet det mere er et reklameblad, frem for et medlemsblad. Da dette skyldes manglende indlæg vil jeg gerne opfordre til at bidrage med nogle tennishistorier, hvis der er nogle der har lyst. Vi har i bestyrelsen tilkendegivet at bladet er en god ide, men respekterer de manglende indlæg.

Vores hjemmeside er også blevet opdateret på mange områder, og dette skyldes bidraget fra NH, der er vores Web-medarbejder samt sekretær. Der er blevet tilført et PBS modul, således at man kan tilmelde sig og betale kontigent samt booke vinterbaner - direkte via hjemmesiden. Efterfølgende får man så en kvittering med koden til døren. Hovedbestyrelsen under KIF er meget imponeret over dette system, og den hel store fordel med dette system er, at der er fuldstændig styr på hvem der har reserveret banerne, og hvem der har betalt. Vi arbejder pt. med hvordan vi kan få det til at fungere på sommerbanerne.

På vores hjemmeside lægger vi alle nyheder og referater fra vores bestyrelsesmøder. Jeg vil gerne opfordre til at læse disse, og indlæg er også velkomne, idet vi gerne vil øge brugen af internettet.

På grund af en stadig manglende ungdomsformand, og en træner som vi desværre har måtte opsige, er der pt. ingen ungdomsafdeling i Karlslunde tennis. Vi har arbejdet kraftigt på at finde en træner, men da vi endeligt fandt et emne fortrød han i sidste øjeblik. Uden træner og ungdomsformand er det svært at få ungdomsafdelingen i gang.

I bestyrelsen har et mål om at hvis man som ung borger i Karlslunde gerne vil spille tennis, skal der være faciliteter til rådighed i Karlslunde tennis. Vi vil ikke acceptere at vores unge medlemmer går til andre klubber. Der vil derfor stadig være stor fokus på dette område i 2009, fordi vi tror på at en klub med mange unge medlemmer, er en klub i udvikling og ikke under afvikling.

Vi har mange ideer til at fremme medlemstilstrømningen, og i 2009 vil vi prøve at stable nogle arrangementer på benene samt en opvisningskamp, for igen at få lidt fokus på tennis i Karlslunde. Vores mål er øge medlemstallet samt at få stablet en professionel ungdomsafdeling på benene.

Til sidst vil jeg gerne takke de medlemmer der altid bakker op, og er med til at klubben forsat kan eksistere".


Kommentar fra Robert Zachrau: Kodelåsene er med plastic-front, og er blevet udsat for hærværk. De kan fås i kraftigere versioner med metal-front.

Kommentar fra LS: Vil godt klage over bestyrelsen. Man skal være tilgængelig - og må ikke sidde derhjemme og gemme sig. Det vides ikke hvem klagen var henvendt mod, men det formodes at LS ikke taler om sig selv.

Kommentar fra Kurt Neumayer: Opfordring til ikke at digitalisere al kommunikation, men stadig hænge opslag op.

Kommentar fra NH: Indkaldelser og vigtige meddelelser bliver allerede hængt op i klubhuset og i hallen. Desuden er der planer om at tilføje en nyhedsbrevs-funktion på hjemmesiden, således at medlemmerne kan få informationer og nyheder pr e-mail.


Diskussion vedr fordele og ulemper ved aflåsning af banerne, for at undgå gratister.

Kommentar fra Robert Zachrau: Foreslår at fastgøre en banenøgle på et langt bræt, således at den ikke forsvinder i lommen.

Kommentar fra Kurt Roest: Diskussion omkring de halve timer ved indendørs tennisbooking. Bestyrelsen vil opfordre hold, som vil spille 1 1/2 time, at finde sammen to og to. Desuden foreslag omkring et forum på hjemmesiden, hvor man kan finde sammen.

Kommentar fra LS: Foreslår et opslag i tennishallen med oversigt over de tider, hvor der spilles - inkl navne og telefonnumre.

Formandens beretning godkendes af forsamlingen.


3. Udvalgsformændenes beretning

Udvalgenes beretning godkendes af forsamlingen.


4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

TW fremlægger regnskabet, som ikke er fremlagt med revisions-påtegnelse, da Jørgen Grandjean er på ferie.

Regnskabet godkendes af forsamlingen.


5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.


6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse

TW fremlægger budgettet. Budgettet godkendes af forsamlingen.


7. Valg til bestyrelse

Kasserer
TW afgår, og Anette Hansen overtager posten som kasserer.

Næstformand
Næstformand LS afgår. Bestyrelsen indstiller Robert Zachrau som kommende næstformand. Robert vælges som næstformand af forsamlingen.

Formand for seniorudvalg
LD fortsætter.

Formand for motionsudvalg
Ilse fortsætter.


8. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år)

Kirsten og Jes vælges som suppleanter.


9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant (vælges for 1 år)

Jørgen Grandjean og Allan Bjerre fortsætter.


10. Valg af repræsentant til KIF's ejendomsudvalg (vælges for 1 år)

TC fortsætter som ejendomsudvalgs-repræsentant.


11. Eventuelt

Forslag fra Robert Zachrau: Forslag omkring overvågnings-system i form af web-cam ved området omkring klubhuset.

Kommentar hertil fra TC: Overvågning er allerede undersøgt, og det koster 40 - 50.000 kr - og er således en stor investering.

Information fra Kurt Roest: Under tennisklubben er en bridge-klub. Den lille sal lejes fra 1. oktober og frem til april. Bridge-klubben eksisterer stadig og med 26 nuværende medlemmer er der plads til 6 mere. Klubben spiller hver torsdag kl. 19 - ca. 22.30. Det koster 300 kr pr sæson og "man skal nok have en vis alder".

Diskussion omkring indkøb af møbler ved klubhuset: Forslag om at købe billige plast-møbler, som ikke er værd at stjæle - eller tunge bænke, som er for besværlige at stjæle.

Information fra LD:
Mesterskab er ikke afholdt i to år. Såfremt nogle medlemmer har savnet dette, bedes de orientere bestyrelsen herom
Affaldet i indendørs-hallen har taget overhånd - og hermed en opfordring til alle indendørs spillere om at rydde op efter sig selv

Kommentar fra TW:
Der er faktisk i 2009-budgettet afsat penge til et mesterskab.

Softtennis eksisterer stadig. Der spilles søndag 30/11 og søndag 14/12.

Som afslutning uddeles vingaver til dirigenten, de afgående medlemmer af bestyrelsen -  samt til Kurt Neumayer og Michael Dyrberg som tak for en stor indsats på banerne igennem hele sæsonen.
_________________________________________________
Dato                 Thomas Cortzen, formand_________________________________________________
Dato                 Svend Andersen, dirigent


(underskrevet referat bliver vedhæftet her snarest)


Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]