Referat af bestyrelsesmøde 25. marts 2009

Dato: 
Tirsdag 25. marts 2009

Tilstedeværende:
Thomas Cortzen, formand (TC)
Robert Zachrau, næstformand (RZ)
Anette Hansen, kasserer (AH)
Lisbeth Ditlefsen, seniorudvalgsformand (LD)
Ilse Engstrøm, motionistformand (IE)
Nikolaj Have, sekretær (NH)

1. Godkendelse af referat fra sidste BM

Referatet blev enstemmigt godkendt.

2. Beretning fra formanden

Ejendomsudvalgsmøde
  • TC havde tidligere forespurgt omkring at få beskåret og fjernet træer ved hallen og banerne: Vej & Park er nu ved at fælde nogle af træer omkring vores anlæg.
  • Der bliver opsat flere cykelstativer og lamper omkring hallen og langs stierne.
  • Kontrakten med Vej & Park fortsætter.
  • De andre foreninger har klaget over, at Vej & Parks område ligner en byggeplads. Vi skal i tennisklubben prøve - hvis muligt - at bede Vej & Park om ikke at rode og fylde for meget.
  • Udskiftning af pærer ved udendørsbaner: Bent vil følge op på at få disse udskiftet.
  • Motionsrummet er en stor succes med hele 850 medlemmer. Pga antallet af medlemmer, er der indtil videre tilmeldingsstop.
  • Regnskab for hallerne blev forelagt. Der er et underskud på 132.000 kr.

Hovedbestyrelsesmøde
  • Der har været hovedgeneralforsamling med uddeling af priser, etc.
  • KIF har som tidligere nævnt adgang til en forretningsfører. Han er ansat under Greve kommune, og kan inviteres med til bestyrelsesmøder, deltage i projekter, og på den måde bruge ham som arbejdskraft. TC har foreslået, at han kunne varetage sponsorarbejdet generelt under KIF. Bestyrelsen skal være opmærksom på, om nogle opgaver kunne uddelegeres til forretningsføreren.

 

3. Beretning fra udvalg

Motionistudvalg

Seniorudvalg


4. Sommersæson

Der udsendes omkring 1. april et velkomstbrev til alle medlemmer fra sidste år.

NH undersøger mulighed for at medsende en trykt en brochure omkring klubben, som vi i samme ombæring vil bede folk om at give til potentielle nye medlemmer.

5. Tennisskole 2009

Der bliver arrangeret tennisskole i uge 27.

Tennisskolen arrangeres i samarbejde med DTF (Dansk Tennis Forbund) - og vil være 6 timer dagligt fra mandag 29. juni til torsdag 2. juli - fra kl. 9 til 15.

Pris pr tilmelding: 400 kr

Der vil blive tilmelding via hjemmesiden. Information herom følger.

6. Standerhejsning

Standerhejsning vil i år foregå lørdag 25. april 2009.

Alle er velkomne:

RZ: Sørger for indkøb af mad og drikke til forplejning

7. Banestatus


TC følger op på, at klargøringen bliver klar til tiden.

8. Ny træner i Karlslunde Tennisklub

Vi har kontakt med en træner, som er interesseret i at opstarte junior-afdelingen her i Karlslunde. Vi ser meget frem til at komme i gang med juniorerne igen.

Der vil desuden også kunne blive mulighed for, at klubbens øvrige (senior)-medlemmer vil kunne købe sig til træningstimer.

Vi vender tilbage med mere information, når aftalen er indgået.

Vi skal undersøge:


9. Sponsorer

Intet nyt.

10. Spiloppen

Igen bred enighed i bestyrelsen om at blive bedre til at skrive indlæg til Spiloppen.


11. Orientering fra kasserer

Orientering omkring økonomi og kassebeholdning, som pt er 284.000 kr.

12. Evt

- Der er røget nogle lamper i hallen. RZ forhører sig hos Bent omkring udskiftning heraf.
- TC undersøger muligheder for at forsikre hallen
- Næste BM er aftalt til: 4. maj kl 19.30 (efter drop-in)Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]