Referat af bestyrelsesmøde, 24. august 2010


Tilstedeværende
Thomas Cortzen (TC)
Robert Zachrau (RZ)
Lisbeth Ditlevsen (LD)
Ilse Engstrøm (IE)
Nikolaj Have (NH)

Fraværende

Anette Hansen

 

Som noget nyt er opgaver for overblikkets skyld markeret med gult.

 

1. Godkendelse af referat

Godkendt.

 

2. Beretning fra formanden, herunder HB og EU møde

Hovedbestyrelsesformand

KIF har stadig ikke fundet nogen hovedbestyrelsesformand som afløser til Peter Roslev, som fratræder ved næste generalforsamling. Peter Roslev har arbejdet hårdt for at startet Idrætssekretariatet op - og dette træder i kraft pr 1/1 2011. Idrætssekretariatet vil blive ledet af en sekretariatschef. Klubberne kommer til at betale mellem 25 - 50 kr pr medlem.

 

Petanque-hal

Der er nu indsendt ansøgning at bygge en petanque-hal. Idrætsrådet og Idrætsunionen bakker op omkring projektet - og man afventer således kun at Greve Kommune finder penge til projektet.

 

Spiloppen

Spiloppen er nedlagt. Det kommende Idrætssekretariat vil genoverveje fremtiden for et KIF-blad. Må man være fræk at anbefale en lidt mere moderne, fleksibel og sikkert også mere driftbillig løsning i form af en online version af Spiloppen?

 

Indtægter af reklamer

Det drøftes i øjeblikket, hvordan indtægterne fra reklamepladserne på anlægget skal fordeles.

 

3. Beretning fra udvalg

Seniorudvalg ved LD

Vi har fået en sjællandsmester i 65+ rækken: Tillykke til Thorkild Christensen! Som forøvrigt efterfølgende fik bronze i DTV.

Vet 35+: Har vundet ALLE kampe og rykker op i sjællandsserien

Vet 40/45+: Har haft en hård sæson, men forbliver i rækken

Vet 50/55+: Har haft en god sæson, og forbliver i rækken

 

Motionistudvalg ved IE

Motionist kat 1 og kat 3: Bliver begge i rækken.

 

4. Nyt fra kasseren

Kassebeholdningen er nu 474.859 kr. Stigningen i forhold til sidst skyldes, at vi har fået lokaletilskud på 81.000 kr.

 

5. Trænerstatus

Vi har haft begrænset succes med at ansætte en træner i år. Kontakten med to potentielle trænere er alligevel ikke blevet til noget, men bestyrelsen arbejder videre med sagen.

 

6. Vedligeholdelse og status anlæg

Lys

Der opleves stadig en periodisk fejl ved lyset på bane 6 og 7. Nogle gange virker kun det ene sæt lys. RZ undersøger.

 

Hallen

Kodelås på hallen er defekt, men bliver skiftet i løbet af ugen.

 

Rengøring af hal: LD sender mail rundt vedr for at hverve hjælp til opgaven. Følgende datoer foreslåes: lørdag 18. sep + 19. sep.

 

Det nævnes desuden, at nettet trænger til opstramning.

 

Skilte ved banerne

Som nævnt ved sidste GF kunne vi trænge til en bedre oversigt over og skiltning af banenumrene.

 

Det vedtages at vi gør følgende:

- Checker placering og eksistens af skilte på alle baner

- Laver og opsætter oversigt ved klubhus

Ansvar: NH

 

7. Vintersæson

- Vi sender mail rundt vedr orientering omkring indendørs sæsonen.

- Bookingsystemet aktiveres. Spillerne fra sidste sæson har som sædvanligt fortrinsret til samme tid frem til og med 15. september. Herefter åbnes for alle.

Ansvar: NH

 

Priser

Priserne har ikke været justeret i nogle år, og da driftudgifterne samtidig er steget, er vi i år nødt til at lave en prisstigning for tiderne.

 

Salg af poletter

Salg af poletter bliver lukket i vintersæsonen. Dette gøres for at understrege, at det kun er muligt at spille i vintersæsonen, hvis man har købt den pågældende tid.

 

8. Evt

Generalforsamling

GF på vej i november. Den nuværende bestyrelse er villig til at fortsætte. Vi mangler dermed stadig en juniorudvalgsformand.

 

Dato: Torsdag 18. november kl. 18.00 - i Lille Sal

 

Bestyrelsen byder herefter på middag i kantinen kl. 19.30

 

Ilse kontakter vedr generalforsamlingens dirigent, samt sørger for annoncering i Sydkysten mindst 3 uger før.

 

Forsikring

Vi har modtaget erstatning for hærværket sidste år på kr 11.387 fra Codan Forsikring, som passer nogenlunde med udgifterne til hærværket - pånær boldmaskinen, som ved samme lejlighed også blev ødelagt.

 

Codan opsagde efterfølgende vores hærværksforsikring, da de ikke ønsker at forsikre en hal af vores type. Hermed har vi nu kun brandforsikringen hos Codan.

 

TC checker hvad brandforsikringen præcist dækker. Vi ønsker at den skal dække klubhus, hal og "varmecentral".

Dato for kommende BM

- Næste mødedato fastsættes til: Mandag 8. november 2010 kl. 19.30

- Som opfølgning på GF holdes BM: Mandag 13. december 2010 kl. 19.00

 

Firmamedlemskab

Der er udbredt forvirring omkring, hvad et firmamedlemskab dækker over og hvordan det må bruges, og det er heller aldrig præcist defineret af klubben. Det vedtages med 3 stemmer mod 2 af fjerne firmamedlemskabet fra og med næste sæson.

NH fjerner det fra hjemmesiden

 

Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]