Referat af ekstraordinær generalforsamling


Referat af ekstraordinær generalforsamling

Karlslunde Tennisklub

10. april 2013

Deltagere fra bestyrelsen:

  • Formand: Thomas Cortzen (TC)
  • Næstformand: Robert Zachrau (RZ)
  • Formand for seniorudvalget: Lisbeth Ditlefsen (LD)
  • Formand for motionistudvalget: Ilse Engstrøm (IE)
  • Formand for juniorudvalget: Lars Pinholt (LP)
  • Sekretær og referent: Nikolaj Have (NH)

1. Valg af dirigent

TC byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslår Lars Mortensen som dirigent. Lars bliver enstemmigt valgt.

2. Godkendelse af vedtægter

De nye vedtægter, som har ligget tilgængelige på hjemmesiden, bliver fremlagt til godkendelse.

Der spørges ind til formuleringen: "Bestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent udvide dagsordenen". Her menes, at bestyrelsen kan udvide dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling i forhold til den, som er angivet i vedtægterne.

De nye vedtægter blev enstemmigt godkendt.

3. Opførelse af klubhus

TC giver en status på det nye halprojekt, hvor vi (tennis) efter planen vil dele en ny hal med petangue. Det er stadig kun et oplæg, og projektet er ikke financieret af kommunen endnu. Der findes ingen tidshorisont ift hvornår vi ved det ene eller det andet.

Karlslunde Tennisklub vil gerne være med i halprojektet, og af denne grund afventer opførelsen af et nyt klubhus. Vi kan ikke først opføre et nyt klubhus og efterfølgende være med i halprojektet. Vi vil i stedet renovere det nuværende klubhus de steder, hvor det er tiltrængt.

Der drøftes frem og tilbage vedr mulighederne i det nye projekt. Der savnes lidt en form for terrasse, som vil være det naturlige samlingspunkt, når det er godt vejr. Der spørges ligeledes ind til en præcisering af badefaciliteterne. Bestyrelsen noterer sig disse kommentarer til det videre forløb.

NH foreslår, at vi opretter en projektside på hjemmesiden, hvor tegninger og opdateringer kan lægges ind.

4. Eventuelt.

LD opfordrer til at man forhåndstilmelder sig til turneringen 27. april.

Lars Mortensen erklærer den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og takker for god ro og orden.


Medlemskab og banebooking

Priser og information

Information

- til nye tennisspillere

Hvis du har problemer med hjemmesiden eller spørgsmål/kommentarer er du velkommen til at skrive til [email protected]